• sr
 • en

Novosti, obuke, radionice, treninzi, konferencije

ZNAČAJ KLASTERSKOG UDRUŽIVANJA PRIVATNOG SEKTORA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA NA PRIMERU KLASTERA MODNE I ODEVNE INDUSTRIJE SRBIJE

9 novembra, 2011

Klaster modne i odevne idnustrije Srbije formiran ne tako davno, u septembru mesecu 2010.godine udruživanjem privrednih subjekata, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija radi uspešnijeg zaokruživanja pristupa tržištu i samim tim povećanja šansi za uspeh. Firme članice Klastera Fakts su Ivković,Beograd, Tifani Production, Čačak, Jasmil, Arilje koji su ujedno i osnivači klastera, zatim, Luna, Požarevac, Eminent, Subotica, Beba kids, Beograd, PS fashion,Čačak, Pasaž Pančevo, DŽeger, Kragujevac, Leonardo, Ada, Sanateks, Sjenica, Garman Arilje, Soda sport Arilje i obrazovne institucije: Fakultet Mihailo Pupin, Zrenjanin, Fakultet primenjenih umetnosti Beograd i Visoka tekstilna škola za dizajn i menadžment , Beograd.

Svrha Klastera je da omogući da se privredni subjekti razvijaju brže i uz stalnu saradnju sa obrzovnim instucijama i uz obostrani interese lakše deluju nego što bi se to desilo da su van Klastera i zajedno utiču na jačanje konkuretnosti ali i vidljivosti same tekstilne grane.. Suština udruživanja je razmena znanja i iskustava između članica klastera, ali i poslovno povezivanje, jačanje specijalizacije, razvoja zajedničkih projekata i po tom osnovu povećanja efikasnosti i produktivnosti.

Klaster modne i odevne industrije Srbije da bi mogao profesionalno da radi i deluje je prvo uspostavio i završio fazu osnivanja i organizovanja: 1) uspostavljena je i organizovana kancelarija Klastera; 2) uspostavljena organizaciona i proceduralna politika i struktura klastera; 3) uspostavljen program praćenja uspeha; 4) razvijen i standardizovan marketinški materijal i oruđa; 5) identifikovani mogući izvori finansiranja.

Za Klaster je veoma važno da pored osnovnih izvora finansiranja kroz članire članica klastera, identifikuje dodatne izvore finansiranja, kako bi bio u mogućnosti da realizuje projekte koji su izuzetno značajni kako za razvoj Klastera, tako i za podizanje konkurentnosti članica Klastera, a koje članice Klastera nisu u mogućnosti da isfinansiraju u punom iznosu. Ovog trenutka, Klaster je u završnoj fazi sprovođenja Projekta „ Uspostavljanje virtuelnog inovativnog centra Klastera FAKTS“, preko koga su firme članice i obrazovne institucije u direktnoj interakciji i vezi zahvaljujući Forumu koji smo podigli i preko koga profesori sa obrazovnih institucija i dizajneri zaposleni u firmama članicama imaju direktnu i stalnu komunikaciju i razmenu znanja.Ovaj projekat realizovan je zajedničkim učešćem firmi članica klastera FAKTS i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije.

Klaster modne i odevne industrije Srbije je osnovan kao udruženje privrednih subjekata iz modne i odevne industrije, kao i drugih lica, institucija i obrazovnih organizacija od značaja za ovu oblast, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja, zaštite, promocije, rasta, unapređenja i usklađivanja interesa, rada, delatnosti i poslovanja svojih članova, te drugih privrednih subjekata, institucija, organizacija i lica povezanih sa ovom oblašću, kao i modne i odevne industrije u opštem smislu.

Karakteristike zajedničke vizije klastera uključuju:

 • Da postane vodeći izvor podsticanja inovacija i podrške tekstilnim firmama u Srbiji, kroz partnerstvo sa institucijama u javnom i privatnom sektoru;
 • Nacionalno (lokalno i regionalno) i internacionalno prisustvo tekstilne industrije;
 • Centralna tačka za povećanje konkurentnosti kroz povećanje svesti o standardima performansi, sertifikaciji (kvalitetu) i uspehu, a zauzvrat povećanje ekonomskog (i drugog) uspeha članova;
 • Da služi kao “zajednički glas” članova ka trećim stranama, kako političkim tako i ekonomskim;
 • Stalno generisanje novih marketinških mogućnosti, koje će se pretvarati u promociju prodaje i potencijalnu profitabilnost za kompanije članice;
 • Podizanje imidža srpske tekstilne industrije u celini.
Iz ovoga sledi, da je vizija Klastera modne i odevne industrije Srbije da bude vodeća organizacija za pružanje podrške u jačanju sveukupne ekonomske konkurentnosti preduzeća iz oblasti modne i odevne industrije kao i tekstilne industrije u Republici Srbiji.

Misija, odnosno uloga klastera kojom doprinosi ostvarivanju zajedničke vizije je:
pružanje organizacione, logističke, stručne, infrastrukturne, institucionalne, tehničke, informacione i druge pomoći i podrške kontinuiranom razvoju i unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga, inovativnosti i konkurentnosti članova Klastera, kao i modne i odevne industrije u opštem smislu

Klaster je do sada uz pomoć GTZ,nemačke vlade i EU SECEP projekta, uspeo da postavi osnove strateškog planiranja koji su pomogle klasteru da identifikuje strateške ciljeve i osnovna načela akcionog plana. Identifikovani ciljevi će služiti za merenje uspeha aktivnosti organizacije kroz njen razvoj.

Proces planiranja je do sada identifikovao sledeće probleme na kojima se mora raditi u četiri ključne oblasti:

 • Administrativni i organizacioni razvoj
 • Marketing i promocija
 • Ljudski resursi
 • Zajednički projekti i finansijska strategija razvoja klastera je usmerena ka:
 • Povećanju i jačanju vidljivosti organizacije i celokupne industrijske grane u javnom i privatnom sektoru,
 • Razvoju ljudskih resursa
 • Poslovnm povezivanju i razvoju zajedničkih usluga
 • Dostizanju srednjeročne i dugoročne finansijske održivosti Klastera modne i odevne industrije.

Za članice Klastera jedna od najvažnijih aktivnosti koje doprinose poslovnom povezivanju i razvoju zajedničkih usluga odnose se kako na razvoju ljudskih resursa, tako i na podsticanje izvoza.

Kod razvoja ljudskih resursa za članice Klastera nije važno samo stručno usavršavanje zaposlenih, već i obrazovanje potencijalno zaposlenih, što podrazumeva uspostavljanje aktivne, kontinuirane saradnje sa obrazovnim institucijama i doprinos u kreiranju novih ili modifikovanih nastavnih programa. U želji da reše narastajući problem nedostatka stručne radne snage u preduzećima svojih članica, kao i da pruže priliku studentima koji žele da grade karijeru u odevnoj industriji, članice klastera FAKTS su predstavile program stručne prakse za studente VTSŠ DTM iz Beograda. Četiri firme članice klastera učestvuju u ovom programu, u kojem će studenti biti upareni sa vodećim odevnim kompanijama na osnovu tehničkih potreba kompanija i potreba za ljudskim resursima, vodeći računa i o studentskom opredeljenju i geografskom položaju življenja u odnosu na fabriku. Očigleda je korist koju od ovog programa imaju sve naše članice klastera, kako škola tako i firme članice klastera. Studenti su razvijali i učili nove vesštine tokom stručne prakse, dok sa druge strane kompanije su razvile novu potencijalnu radnu snagu koju će u budućnosti koristiti kao svoju konkurentsku prednost. Ovo je odličan način da studente putem klasterskoh udruživanja bliže i praktično budu upućeni u odevnu industriju i njene kompanije. Istovremeno, preduzeća iz privatnog sektora u našem klasteru imaju ogromnu korist jer ovim dobijaju neprocenjiv uvid u buduće radnike svake od ovih firmi.

Da bi se Klaster na pravi način razvijao i jačao svoju društvenu ulogu kao neprofitna organizacija bilo je potrebno i osmislite i napraviti organizacionu struktura klastera, koja je imala za cilj da ponudi ravnotežu sposobnosti prilagođavanja na promene uslova na tržištu (kako strukture tako i preduzetih aktivnosti), i stabilnosti, odnosno postojanosti u ispunjenju ciljeva.

Klaster ima status pravnog lica. Organi Klastera su:

 1. Skupština;
 2. Upravni odbor i
 3. Zastupnik (Menadžer klastera).

Skupština je najviši organ klastera, koji donosi sve najvažnije akte klastera (kao što je Statut, i druge opšte akte), utvrđuje stavove i daje smernice za rad klastera, bira i razrešava upravni odbor i zastupnika (menadžera klastera) razmatra i usvaja finansijski plan i godišnji finansijski izveštaj, kao i druge poslove utvrđene Statuom i Zakonom.

Upravni odbor je upravljačko-izvršni organ, koji upravlja klasterom i stara se o sprovođenju njegovih ciljeva. Upravni odbor sprovodi i operativne aktivnosti i realizuje planske, radne, poslovne, stručne, tehničke i tekuće zadatke klastera, uključujući i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova, tekućim aktivnostima i poslovima klastera, osim pitanja koja su u nadležnosti Skupštine.
Upravni odbor ima pet članova, koje bira i razrešava Skupština iz reda članova Udruženja.

Klaster menadžer ili direktor klastera je istovremeno i pravni zastupnik klastera. Ima ulogu i odgovornost izvršnog organa i odgovara za zakonitost rada klastera. Klaster menadžer je između ostalog zadužen i za saradnju sa javnim institucijama, asocijacijama, privrednim, obrazovnim, strukovnim i drugim subjektima. Odgovornost klaster menadžera je vezana za, ispunjenje postavljenih ciljeva i upravljanje radom klastera.

Klaster ima i savetodavno telo – Savet, koji daje mišljenja o bitnim pitanjima koja se odnose na modnu i odevnu industriju, kao i na rad Udruženja. Članovi Saveta nisu članovi Klastera.

Klaster može obrazovati stručne službe, radne grupe, komisije, i druga tela radi obavljanja administrativnih, tehničkih, stručnih i drugih poslova za potrebe Klastera.

Klaster može u zavisosti od potrebe fomira i odgovarajuće radne grupe (na pr. Radna grupa za članstvo/širenje mreže, Radna grupa za finansije i administrativna pitanja, Radna grupa za marketing i promociju, Radna grupa za projektne aktivnosti.
Navedene radne grupe preduzimaju aktivnosti u okviru svoje nadležnosti, vrše odgovarajuće analize i podnose inicijative i predloge Upravnom odboru. Radne grupe imaju uske odgovornosti usmerene ka izvršenu ciljeva zbog kojih su i osnovane. Upravo njihovo osnivanje i gašenje po ostvarenju ciljeva obezbeđuje dinamičnost klastera.

Radi jačanja trenutne pozicije na domaćem tržištu modne i odevne industrije potrebno je prvenstveno unaprediti saradnju sa naučno-obrazovanim institucijama u cilju što boljeg profilisanja radne snage, koji bi se zadovoljio trenutni nedostatak za usko-stručnim kadrom. Takođe članice klastera planiraju dalji razvoj kroz razmenu i jačanje stručnosti i know-how, jačanje inovacija, poboljšanje kvaliteta i produktivnosti. Zainteresovane su međusobno povezivanje na području nabavke sirovina i materijala, pružanju specijalizovanih usluga, kao i drugim vidom zajedničkih nastupa koji bi im omogućili natprosečnu konkuretnost u poređenju sa ostalim preduzećima u ovoj grani.

Članice Klastera su zainteresovane za ulazak, odnosno proširenje poslovanja na tržište Rusije, kao i tržišta zemalja u okruženju, kao što su: Makedonija, Hrvatska, Slovenija, ali i tržišta drugih evropskih zemalja (Češka, Holandija, Švedska, Danska, Slovačka i dr.).

Ulazak na međunarodno tržište, odnosno proširenje poslovanja u inostranstvu je planirano kroz zajedničko obezbeđenje informacija o tržišnim trendovima, tehnološkim trendovima, poslovno povezivanje, zajednički nastup na međunarodnim sajmovima, otvaranje zajedničkih izložbeno-prodajnih prostora, zajedničkih distributivnih centara i marketinšku promociju kroz koju bi ostvarili značajne uštede u troškovima, kao i obogaćivanju ponude s obzirom na dopunjavanje proizvodnih programa i mogućnosti specijalizacije. Članice Klastera su zainteresovane za edukaciju i stručno usavršavanje, kao i zajednički istraživački rad i razvoj, jer su to osnovni preduslovi za podizanje njihove konkurentnoti naročito na međunarodnom tržištu. S tim u vezi Klaster je kroz projekat Uspostvljanja inovativnog centra imao zajedničku aktivnost 10 firmi članica i 3 obrazovne institucije, vazano za zajednički pristup on lajn inovativnom servisu. Ova aktivnost iznosila je preko 10 miliona dinara. Ovaj servis je od velike važnosti za istraživanje, razvoj i razmenu međusobnih znanja članica klastera.

Klaster FAKTS ima i učešće u projektu nemačke vlade ORF kroz koji ostvaruje cilj uspostavljanja kontakata i saradnje Klastera modne i odevne industrije Srbije sa ostalim sličnim organizacijama iz regiona i razmenu i transfer znanja između proizvođača, ali i naučno-obrazovnih institucija iz zemalja učesnica projekata (Bugarska, Makedonija, Bosna i hercegovina, Albanija i Srbija). Upravo projekat Vlade Nemačke GIZ/ ORF Klasteru modne odevne industrije omogućava međunarodnu saradnju na polju istraživanja,razvoja i razmene znanja . Projekat ORF je počeo u julu 2011. Godine i planirano je da traje do februara meseca 2013. Godine.

Klaster modne i odvene industrije Srbije takođe ima poziv da se pridruži projektu SEE EU IPA sa konsultantskom firmom iz Nemačke i Austrije kao nosiocima projekta EU SEE, uz učešće Italije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Albanije i Srbije – odnosno našeg Klastera. Pokrenuta je izrada projekta čije je cilj jačanje konkuretnosti tekstilne industrije u ovom regionu i obezbeđivanje tačne baze podataka svih tekstilnih proizvođača u regionu radi lakše komunikacije i dobijanja novih poslova i širenja saradnje. U Projektu će biti uključeni fakulteti iz Bolonje i ostale akademske institucije iz regiona koje su članice klastera i na taj nači krenuti u razmenu tehnoloških znanja ali i u edukaciju iz oblasti stručnosti tekstilnog sektora, kako profesora tako i studenata.Takođe projekat predviđa i razmenu naših iskustava i znanja sa zemljama učesnicama. Projekat je predviđeno da se preda u 4.pozivu u decembru mesecu 2011. Godine .

Verovatno jedan od najvećih pokretača za udruživanje tekstilnih kompanija u klaster, je očigledan nedostatak stručnog kadra koji konstantno muči članice klastera u njihovim naporima da se održe i povećaju produktivnost. Postoji praznina između nastavnog programa i kapaciteta svršenih kadrova sa domaćih univerziteta i stručnih škola.

U tom smislu je identifikovano nekoliko krirtičnih oblasti: dizajneri, modelari, menadžeri proizvodnje/ tekstilni inženjeri, švalje kao i menadžeri prodaje.

U saradnji sa Visokom strukovnom tekstilnom školom DTM i Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ organizovan je u junu 2010. godine tzv. „letnji kamp“ (Summer camp), u okviru kojeg su održani kursevi za normiranje, dizajn, menadžment i slično. Ovom prilikom su obučeni i domaći stručnjaci, koji su kasnije, u septembru 2010. godine samostalno, a u saradnji sa članicama klastera, organizovali sličan kurs za normiranje u Arilju. Kurs se pokazao kao veoma delotvoran i neophodan za efikasnije poslovanje domaćih firmi.

Pomenuti zajednički projekat je potvrdio da se moraju obuhvatiti aktivnosti koje će se fokusirati na prevazilaženje problema nedostatka stručne radne snage na tržištu rada.

U tom smislu klaster će, između ostalog, usmeriti svoje aktivnosti na prepoznavanje mogućnosti saradnje i preuzimanje inicijative uvođenja projekata i aktivnosti, koje bi imale kao rezultat prevazilaženje problema nedostatka profilisane radne snage.

Ovaj program svakako je predviđen kao dugoročna inicijativa, u okviru koje će klaster:

 • Ispitati kompanije članice o ograničenjima i potrebama u domenu razvoja stručnosti i radne snage;
 • Ispitati i angažovati se u dijalogu sa akademskim institucijama i stručnim školama iz klastera u vezi njihove spremnosti i mogućnosti za razvoj radne snage;
 • Identifikovati finansijere i tehničku podršku koji će se obavezati da povežu ovo partnerstvo između javnog i privatnog sektora u tekstilnoj industriji;

Trenutno nekoliko kompanija ima program koji treba da pomogne u učenju zanata i sticanju prakse u proizvodnji tekstila u Srbiji. Ovakvu praksu bi trebalo promovisati i istovremeno identifikovati prebleme vezane za ovakve programe. Takođe, neophodno je povezati, kako članove klastera, tako i Nacionalnu službu zapošljavanja, univerzite, škole u aktivnostima na rešavanju navedenih problema. Dalje, najbolja iskustva treba takođe naglasiti i podeliti da bi se maksimizirala dobit od ovih obuka.

Trenutni projekat našeg Klastera „Uspostavljanje virtuelnog dizajn inovativnog centra Klastera modne i odevne industrije Srbije“ ima veliki uticaj na razvoj radne snage. Kroz obezbeđene obuke i konsultacije podiže se nivo znanja i kompetentnosti stručnih ljudi zaposlenih u tekstilnim firmama u oblastima Visual merchandising i Product management. U ove programe biće uključeni i studenti sa smerova savremeno odevanje i dizajn tekstila, dizajn tekstila i odeće, odevna tehnologija i menadžment, kako bi i oni dobili nova znanja iz ovih oblasti. Pored studenata, u projektu će biti održani seminari i za profesore kako bi se što bolje upoznali sa potrebama privrednih subjekata koje nisu zadovovoljene postojećim nastavnim programom. Ovaj projekat bi trebao da motiviše profesore na fakultetima da postojeće nastavne programe unaprede i što je moguće više prilagode stvarnim potrebama firmi u tekstilnoj industriji.

Klaster modne i odevne industrije Srbije, planira da uzme učešće u projektu prekograničnoj sradnji uz mogućnost nabavke opreme, u prvom redu laoratorije koja bi služila za ispitivanje kvaliteta tkanine ali i za razvoj inovacija obrazovnih institucija. S obzirom da Klaster još nije zvanično odobrio ovaj projekat nisam u mogućnosti da govorim o detaljima ali evidentno je da planovi u ovom smislu, vezani za dodatni benefit firmama članicama ali i obrazovnim institucijama, postoje i da se strategija razvoja klastera planira na osnovu obostranog benefita i za privatni sektor i za obrazovne institucije.

Kao što se može zaključiti niz programskih inicijativa koje klastersko udruživanje preduzima i radi, dovodi ne samo do sinergijskih efekata obrazovnih institucija i privatnog sektora već Klaster usmerava u pravcu ispunjavanja važnog strateškog cilja a to je razvoj ljudskih resursa u tekstilnoj industriji Srbije, sa krajnjim ciljem da obrazovni sistem postane usklađen sa realnim potrebama tekstilne industrije.

 

JEDAN OD STRATEŠKIH ciljeva Klastera FAKTS :
Razvoj ljudskih resursa
Pokazatelj uspeha :
Obrazovni sistem usklađen sa potrebama industrije, uspostavljen sistem permanetnog obrazovanja kadrova u srednjoročnom periodu

Primer Klastera modne i odevne industrije je primer klastera koji na pravi način funkcioniše i radi uz konstantnu saradnju privrede i obrazovnih institucija i to na način ravnopravnih partnera i učesnika.

Pripremila : Slađana Milojević, direktor Klastera modne i odevene industrije Srbije

Članovi klastera

FACTS Brochure 2019

Partneri i institucije podrške