Prijava u članstvo

Ako želite da budete novi član klastera Facts i vi ste tekstilno proizvodno preduzeće ili zanatska radnja koja ima želju da napreduje i bude deo našeg klastera popunite prijavu i pošaljite je poštom na adresu klastera:

Preuzmite PRIJAVU ZA ČLANSTVO – kliknite ovde

U nastavku strane možete pogledati Izvod iz Statuta Udruženja:

Vrste članova
Član 18.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Članovi Udruženja su:
1) kolektivni članovi (pravna lica), u koje spadaju privredna društva i druga pravna lica;
2) individualni članovi (fizička lica), uključujući preduzetnike, kao fizička lica koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, kao i lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije;
3) počasni individualni članovi (fizička lica) – istaknuti stručnjaci i privrednici koji su svojim dugogodišnjim radom i delovanjem dali izuzetan doprinos u ostvarenju vrednosti koje predstavljaju ciljeve ovog udruženja.
Individualni, kolektivni i počasni članovi su lica koja se bave modnom i odevnom industrijom, odnosno koja su povezana sa ovom oblašću i u njoj vide interes.

Prijem u članstvo
Član 19.

Član Udruženja može biti svako lice koje ispunjava uslove iz ovog statuta,  izražava interes i spremnost za aktivno sudelovanje, rad i pružanje podrške aktivnostima i radu Udruženja, prihvata Statut i opšte akte Udruženja, i koje podnese Upravnom odboru Udruženja prijavu za prijem u članstvo (učlanjenje) ovog udruženja, dokaze o ispunjavanju uslova propisanih ovim članom i popuni pristupnicu, koja sadrži izjavu o prihvatanju Statuta i opštih akata Udruženja.

Individualni član Udruženja ne može biti fizičko lice koje je pravnosnažno osuđeno za sledeća krivična dela, za koja su nastupile pravne posledice, dok te posledice traju, i to:
1) ubistvo, teško ubistvo, navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu, nedozvoljen prekid trudnoće, teška telesna povreda;
2) krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina;
3) krivična dela protiv prava po osnovu rada;
4) krivična dela protiv polne slobode;
5) krivična dela protiv intelektualne svojine;
6) krivična dela protiv imovine;
7) krivična dela protiv privrede;
8) krivična dela protiv zdravlja ljudi;
9) krivična dela protiv životne sredine;
10) krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine;
11) krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka;
12) krivična dela protiv pravosuđa;
13) krivična dela protiv pravnog saobraćaja;
14) krivična dela protiv službene dužnosti;
15) krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;
16) organizovanog kriminala;
a koja su propisana opštim krivičnim zakonom ili posebnim zakonima koji sadrže krivična dela sa navedenim zaštitnim objektima.

Kolektivni član Udruženja ne može biti privredno društvo ili drugo pravno lice čiji je vlasnik ili ortak lice iz stava 1. ovog člana ili u kome se ovo lice smatra kontrolnim članom, odnosno kontrolnim akcionarom, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Uz prijavu za prijem kolektivnog člana (pravnog lica) u članstvo Udruženja prilaže se odluka o prijavi za prijem u članstvo Udruženja doneta od strane nadležnog organa tog pravnog lica koje podnosi ovaj zahtev. Kandidat za počasnog člana nije u obavezi da podnese prijavu za prijem u članstvo (učlanjenje) i popuni pristupnicu, koja sadrži izjavu o prihvatanju Statuta i opštih akata Udruženja, jer Skupština može na inicijativu jedne trećine članova ili Upravnog odbora da proglasi počasnim članom Udruženja određeno fizičko lice koje ispunjava uslove navedene u članu 18. stav 2. tačka 3) i stavu 2. ovog člana.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora, i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Ako Skupština prihvati prijem u članstvo, podnosilac prijave postaje član Udruženja popunjavanjem pristupnice i uplatom članarine.
Obrazac pristupnice utvrđuje Upravni odbor.

Prestanak članstva
Član 20.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog:
1) istupanja člana iz Udruženja;
2) duže neaktivnosti člana;
3) grubog nepoštovanja odredaba ovog statuta;
4) neizvršavanja svojih preuzetih obaveza prema Udruženju;
5) nanošenja štete Udruženju namerno ili grubom nepažnjom, odnosno postojanja osnovane opasnosti da će Udruženju pričiniti štetu većih razmera;
6) narušavanja ugleda Udruženja;
7) smrću individualnog i počasnog člana (fizičkog lica);
8) prestankom pravnog subjektiviteta kolektivnog člana (pravnog lica);
9) prestankom postojanja Udruženja.

Član može istupiti iz članstva davanjem Upravnom odboru pisane izjave o istupanju. Kao dan prestanka članstva smatraće se datum prijema izjave o istupanju. Član Udruženja koji istupa iz Udruženja dužan je da izvrši obaveze prema Udruženju dospele do dana prestanka članstva.

Član Udruženja koji je duže vreme neaktivan, grubo krši odredbe Statuta Udruženja, ne izvršava svoje preuzete obaveze prema Udruženju, svojim postupcima namerno ili grubom nepažnjom nanosi štetu Udruženju ili narušava ugled Udruženja (tač. 2) – 6) stava 2. ovog člana) može biti isključen iz Udruženja. Pod dužom neaktivnošću smatra se najmanje godinu dana neopravdane neaktivnosti, pri čemu se podrazumevaju i konkludentne (prećutne) radnje člana (npr. neodazivanje pozivima za učestvovanje u aktivnostima Udruženja). Pod neizvršavanjem svojih preuzetih obaveza prema Udruženju podrazumeva se i neplaćanje članarine. Pod nanošenjem štete namerno ili grubom nepažnjom, odnosno postojanjem opravdane i osnovane opasnosti da će biti pričinjena šteta većih razmera podrazumevaju se šteta i elementi štete utvrđeni zakonom kojm se uređuju obligacioni odnosi. Pod narušavanjem ugleda Udruženja može se podrazumevati i pravnosnažna odluka o počinjenom krivičnom, odnosno drugom kaznenom delu.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

U slučaju razloga iz tač. 1), 7), 8) i 9) stava 2. ovog člana Skupština odlukom konstatuje prestanak članstva.
U slučaju iz stava 2. tačka 8) ovog člana, pravni sledbenik kolektivnog člana (pravnog lica) koje je prestalo da postoji može nastaviti da bude član Udruženja, davanjem Upravnom odboru pisane izjave o tome, u roku od 90 dana od dana prestanka kolektivnog člana (pravnog lica). Ukoliko pravni sledbenik propusti ovaj rok, može u roku od 15 dana od dana prijema odluke iz stava 5. ovog člana podneti prijavu za prijem u članstvo i izjavu o prihvatanju ciljeva i Statuta Udruženja, uz prilaganje odluke o prijavi za prijem u članstvo Udruženja, u skladu sa članom 19. st. 1. i 4. ovog statuta.

Pre donošenja odluke o isključenju iz stava 4. ovog člana, član Udruženja mora biti obavešten o predlogu za isključenje, kao i razlozima zbog koji se predlaže isključenje. Članu Udruženja se mora ostaviti razuman rok za izjašnjenje o pokrenutom predlogu za isključenje.

Opomena
Član 21.

Umesto donošenja odluke o isključenju iz člana 20. ovog statuta, Skupština može članu izreći opomenu.
Opomena se izriče članu koji je svojim delovanjem doveo do narušavanja ugleda Udruženja, poremećaja u njegovom  radu i funkcionisanju ili je Udruženju prouzrokovao štetu, ako posledice tog delovanja nisu takve da zahtevaju isključenje i ako se opravdano i razumno može očekivati i zaključiti da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Udruženju.

Zastupanje i predstavljanje kolektivnog člana
Član 22.

U radu i aktivnostima Udruženja, kolektivnog člana (pravno lice) zastupa i predstavlja lice ovlašćeno za zastupanje i/ili predstavljanje tog pravnog lica ili predstavnik koga to ovlašćeno lice, u skladu sa dogovorom sa pravnim licem, ovlasti da zastupa i/ili predstavlja pravno lice u ostvarivanju prava i dužnosti tog člana.

Članarina
Član 23.

Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji odlukom određuje Upravni odbor Udruženja. Ovu odluku odobrava Skupština, a bez tog odobrenja ista ne proizvodi pravno dejstvo. Odlukom o visini članarine Upravni odbor će propisati i način i vreme naplate članarine.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Prava i obaveze člana
Član 24.

Član Udruženja ima prava i obaveze da:
1) ravnopravno sa drugim članovima i aktivno učestvuje u radu, aktivnostima i ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2)  neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3)  bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
5) iznosi sopstveno mišljenje ili predlog ili inicijativu uz mogućnost obrazloženja, a u skladu sa ovim statutom i drugim aktima Udruženja;
6) traži sazivanje Skupštine i drugih organa Udruženja radi razmatranja pitanja iz njihovog delokruga;
7) sarađuje sa ostalim članovima Udruženja;
8) čuva i podiže sopstveni ugled i ugled Udruženja;
9) štiti, ostvaruje i zastupa ciljeve i interese Udruženja;
10) poštuje i da se pridržava odredaba Statuta i drugih pravnih akata Udruženja, odnosno njegovih organa;
11) uredno i savesno izvršava svoje preuzete obaveze prema Udruženju, uključujući i plaćanje članarine;
12) da ostvaruje i vrši druga prava i obaveze utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim aktima Udruženja, uključujući obavljanje posebnih poslova koje mu poveri Upravni odbor.”