Evropska unija

Srbija je 29.  aprila 2008.  godine  potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama. SSP će stupiti na snagu nakon što ga potvrde Savet ministara Evropske unije i Evropski parlament i nakon ratifikacije u svim državama potpisnicama, članicama EU.

Sastavni deo  Sporazuma je  Prelazni  trgovinski sporazum koji je već stupio na snagu i čija je puna primena otpočela 1. februara  2010. godine. Srbija je još februara prošle godine počela jednostrano da primenjuje ovaj trgovinski Sporazum, a EU je još 2000. godine omogućila bescarinski izvoz iz Srbije u EU za većinu proizvoda. Međutim tek sada, njegovom punom primenom, nastao je pravi ugovorni odnos između Srbije i EU.

Prema ovom  sporazumu  EU  i Srbija će  postepeno uspostaviti zonu slobodne  trgovine u skladu sa odredbama ovog sporazuma,  u periodu  od  najviše šest godina, počevši od stupanja na snagu Prelaznog sporazuma. Osim carinske liberalizacije, Prelazni sporazum predviđa obaveze harmonizacije pravila u oblastima od značaja za trgovinu dve strane, pre svega: zaštite konkurencije, državne pomoći i sl.

Pogledajte tekstove sporazuma:

  1. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
  2. Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije
  3. Sporazum o trgovini tekstilnim proizvodima Srbija – EU

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT