Ruska federacija

Ruska Federacija preferencijalne trgovinske odnose skoro isključivo je razvijala sa zemljama Zajednice nezavinsnih država. U dva talasa 1998. i 2005. godine, u sklopu pregovora po drugim ekonomskim pitanjima, EU je započinjala razgovore sa Moskvom koji bi se mogli smatrati i pokušajima za uspostavljanje zone slobodne trgovine, ali praktični koraci nisu usledili. I EFTA zemlje su nešto slično nagovestile 2007. godine, ali su dalje aktivnosti u tom pravcu ve- zale za ulazak Ruske Federacije u STO.

Republika Srbija i Crna Gora jedine zemlje van Zajednica nezavisnih država koje imaju Spora- zum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom iz avgusta 2000., kojim je oko 95% tarifnih pozicija oslobođeno plaćanja carinskih dažbina u međusobnoj  trgovini. Republika Srbija je u pregovorima sa Ruskom Federacijom postigla dodatnu liberalizaciju koja je otpočela primenom novog Protokola o izuzecima iz režima slobodne  trgovine potpisanog 3. aprila 2009.  godine.

Karakteristika Sporazuma o  slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije jeste da se u međusobnoj trgovini primenjuju drugačija  Pravila o poreklu robe, što nije uobičajeno kod ovakve vrste sporazuma koji se obično pozivaju na Panevropska pravila o poreklu proizvoda. Pravila o poreklu robe, koja se primenjuju u obe države u slučajevima kada treba utvrditi da li je proizvod stekao domaće poreklo, zasnovana su na „ad valorem” principu. Po osnovu ovog principa roba se smatra dovoljno obrađenom ili prerađenom  ukoliko vrednost upotrebljenih materijala i sirovina bez porekla ne prelazi 50% vrednosti gotovog proizvoda franko fabrika.

Princip „bilateralne  kumulacije” priznaje se u međusobnoj trgovini. Na osnovu ovoga principa sirovine i materijali poreklom iz zemlje uvoznice, koji učestvuju u proizvodnji u zemlji izvoznici, smatraju se kao sirovine sa poreklom.

Ruska pravila o poreklu pored direktne isporuke traže i neposrednu  kupovinu, odnosno  plaćanje u zemlji, od pravnog lica registrovanog za delatnost u Srbiji. Uverenje o poreklu proizvoda, tzv. Sertifikat Forma A, u Srbiji izdaje nadležni carinski organ, a u Ruskoj Federaciji njena Trgovinsko-industrijska komora.

Pogledajte tekst Sporazuma i prateća dokumenta:

  1. Sporazum sa Ruskom Federacijom
  2. Prilog 1. Protokola sa Ruskom Federacijom – Novo
  3. Prilog 2. Protokola sa Ruskom Federacijom – Novo
  4. Pravila o određivanju zemlje porekla

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT