Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006

Srbija je 19. decembra 2006.  godine sa još osam zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i UNMIK/Kosovo kao carinska teritorija u skladu sa Rezolucijom SB OUN br.1244) postala članica CEFTA 2006, jedinstvenog multilateralnog Sporazuma o slobodnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi. Bugarska i Rumunija su od 1. januara 2007. godine postale članice Evropske unije i izašle iz CEFTA. Sve ostale članice Sporazuma otpočele su njegovu primenu 22.  novembra  2007.  godine. Novi CEFTA 2006 sporazum zamenio je mrežu od 32 bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini, koji su bili u pri- meni od 2001. godine.

CEFTA sporazum definiše opšte obaveze koje se odnose na trgovinu svim robama. Opšte pravilo je da će se ukinuti kvantitativna ograničenja i carine i druge dažbine na izvoz i uvoz roba u trgovini među zemljama u Regionu, i da se nova ograničenja neće uvoditi.

Sporazumom su obrađene: tehničke prepreke u trgovini, kao i nove oblasti koje nisu bile tretirane bilateralnim sporazumima o  slobodnoj trgovini: trgovina uslugama, investiciona ulaganja, javne nabavke, zaštita prava intelektualne svojine i arbitraža u slučaju spora.

Definisana su i operativna pravila o poreklu robe (Aneks 4), saradnja carinske administracije, pravila konkurencije i državne pomoći, kao i pravila o zaštiti.

Pogledajte pregled kompletne dokumentacije:

  1. Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006
  2. Aneks I i Aneks IV Sporazuma CEFTA 2006
  3. Dodatni protokol CEFTA

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT